CHÍNH SÁCH – GIÁ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN COSMO CITYGIAI ĐOẠN 1 (BLOCK A,B,C,D,E)